Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter hos FAB Support AB

1. Inledning
Enligt de nya bestämmelserna i dataskyddsförordningen måste personers rätt till integritet värnas om och det är vi på FAB Support AB (i fortsättningen benämnd som FAB) måna om att göra.
Självklart är det av största vikt för oss att du som interagerar med FAB kan känna dig trygg med att dina personuppgifter inte sprids till obehöriga eller missbrukas. Denna policy uppdateras löpande.

2. Uppgifter som lagras
Huvudsakligen får FAB in personuppgifter via personliga möten, telefonsamtal, mässor eller via kontaktformulär på vår webbplats.
De uppgifter som kan komma att lagras är:
• För- och efternamn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Eventuella användarnamn i sociala medier som Twitter, LinkedIn med flera…
FAB använder cookies på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik.

3. Vad vi använder personuppgifterna till
FAB lagrar bara de personuppgifter som är relevanta för fortsatt kommunikation för identifikation och interaktion med kunden för offerter och för att informera om FABs produkter, leverera beställda produkter och tjänster samt garantera service av utrustning, teknisk support, säkerställa produktanvändarens säkerhet och ingå avtal.
Personuppgifterna lagras även ur ett garantiperspektiv samt för hållande av lager av reservdelar för att kunna planera framtida beställningar.
Personuppgifter kan även komma att användas för att hantera betalningar vilket kan innefatta kontroll av motbetalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag.
Inga personuppgifter samlas in med hjälp av cookies på webbplatsen.
Utlämnande av personuppgifter till andra företag i koncernen eller till tredje part sker enbart då det är helt nödvändigt, exempelvis för att utföra leveranser av varor från underleverantör direkt till kunden eller vid installationer och/eller service utförd av underentreprenör. Med dessa finns skriftliga avtal som garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.
På myndighets begäran är FAB skyldiga att lämna ut personuppgifter och det sker då enligt lag och myndighetsbeslut.

4. Lagligt stöd för lagring av personuppgifter
FAB stödjer sig mot följande för lagring av personuppgifter:
• De data som behövs för att fullgöra ingångna avtal
• Berättigat intresse att hålla register över kunder med vilka FAB har en aktiv affärsmässig relation
• Register av personuppgifter för kunder som aktivt accepterat lagring samt i vilken omfattning FAB får använda uppgifterna

5. Hur länge personuppgifterna lagras
Hur länge FAB lagrar personuppgifter beror på syftet för vilket den samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Då FAB tillhandahåller produkter för att garantera användarens säkerhet på olika sätt samt produkter som är potentiellt farliga anser FAB att det är ett berättigat intresse att bevara kontaktuppgifter under garantitiden eller under produktens beräknade tekniska livslängd. Därefter som längst fem (5) år efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under denna tid kommer FAB även att använda personuppgifterna för att kommunicera relevant information av olika slag.
Leverantörsinformation lagras så länge leverantören är registrerad leverantör till FAB och under den levererade produktens tekniska livslängd. Därefter som längst fem (5) år efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen.
Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag.

6. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi är måna om att ta hand om våra kunder och leverantörer och inser vikten av vårt ansvar att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och att förhindra att din information sprids och/eller missbrukas.

• Begräsning av behörigheter:
Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.
• Brandväggar och säkerhetslösningar:
Vi applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra vår IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.
• Policyer och riktlinjer:
Inom FAB finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom organisationen ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personligauppgifter på ett säkert sätt.
• Seriösa leverantörsval:
Inom FAB använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot FAB och i förhållande till gällande dataskyddsförordning via tydliga avtal.

7. Kundens rättigheter
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts rätt till följande:
• Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
• Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att FAB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
• Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som FAB utför av dina personuppgifter.
• Att begära ut alla kundens personuppgifter ifrån FAB i ett strukturerat format.
• Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter kan ha hamnat i felaktiga händer.
Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade så kontakta oss för hjälp med detta:

FAB Support AB
Älvsbyvägen 8
139 52 Värmdö

Org.nr 556509-2896
info@fabsupport.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.